STARDOM
VOLUME 1, #1
FEBRUARY, 1942
 

 

StardomV1N1.jpg (260431 bytes)

BARBARA STANWYCK & GARY COOPER

 

Life Magazine size.
Back